Ứng dụng SQL

1.200.000VND

Khóa học bao gồm: 140 bài giảng chất lượng cao (gồm video, tài liệu, bài tập)

Không bán riêng khóa SQL nâng cao, bán kèm khóa SQL cơ bản vì nội dung 2 khóa học phụ thuộc lẫn nhau.

Không bán riêng khóa SQL chuyên sâu, bán kèm khóa SQL cơ bản và nâng cao vì nội dung 3 khóa học phụ thuộc lẫn nhau