img_4144

“Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ -Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội Đảng lần thứ XIII khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Both comments and trackbacks are currently closed.