image_750x_5ffc1e125a139

Thầy Nghiêm Văn Bảy – Phó Trưởng khoa Ngân hàng – Bảo hiểm, Trưởng bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng (Học viện Tài chính)

Both comments and trackbacks are currently closed.