image_750x_5ffc1dd32a7d3

Ông Nguyễn Hải Phong (Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển UB Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính UB Academy)

Both comments and trackbacks are currently closed.