5413_5b-5_copy

Một vài ngân hàng bắt đầu áp dụng quy chuẩn nâng cao, chuẩn bị để hướng tới Basel III

Both comments and trackbacks are currently closed.